Otto Albert Tichý

14. srpna 1890 (Martínkov) – 21. 10. 1973 (Praha)

...Tereza Sumová, středa 21. září 2005
Magazín > Naši skladatelé

Otto Albert Tichý, český varhaník a skladatel, svými schopnostmi navázal na hudebnosti a učitelské umění svého otce, venkovského kantora a varhaníka. Narodil se 14. srpna 1890 v Martínkově na jižní Moravě v typické rodině vesnického kantora. Dětství prožil ve skromném učitelském bytě mezi hudebními nástroji, které doprovázely sborový zpěv nejen v kostele, ale i ve škole a při domácím muzicírování. Již v pěti letech se tedy začal učit hrát na housle, později na klavír i varhany a vymýšlel drobné hudební skladby.

O. A. Tichý studoval gymnázium v Brně. Zdejší hudební a kulturní život mu v mnohém rozšířil obzory. Poznal řadu hodnotných děl velkých skladatelů, zažil zde premiéry Janáčkovy Jenůfy, Straussovy Sinfonie domestiky, seznámil se zde s Dvořákovým Requiem, Čajkovského symfoniemi. Během studia dochází také k prvním kontaktům s katolickým knězem a básníkem Jakubem Demlem, se kterým velmi sblížil a který jej učil poznávat duchovní literaturu. Seznámil jej i s Josefem Florianem, zakladatelem rozsáhlého katolického nakladatelství Dobré dílo ve Staré Říši na Moravě. Ještě před maturitou se Otto Albert rozhodl více nestudovat a vydal se do Staré Říše k Florianovi. U něj studoval francouzské autory, seznamoval se s obrazy a sbírkami lidových písní a odmítal se vrátit domů. Nakonec mu byl návrat domů nařízen soudem a jeho otec rozhodl, že dostuduje v Praze, kam se také celá rodina přestěhovala.

Když Otto úspěšně odmaturoval, vrátila se celá rodina do Martínkova a Otto váhal mezi studiem na pražské konzervatoři a návratem do Staré Říše. Tam také na čas znovu odešel. Na začátku školního roku 1910-1911 však úspěšně složil zkoušku do třetího ročníku kompozičního oddělení pražské konzervatoře, které bylo přípravou na mistrovskou školu Vítězslava Nováka. Několik dní před koncem školního roku studium přerušil a odjel do Staré Říše. V početné rodině Josefa Floriana strávil devět let a zúčastnil se vydávání velké řady pozoruhodných a vzácně (bibliofilsky) vypravených knih i článků od vynikajících, převážně katolických autorů, u nás v té době většinou neznámých. Ve Staré Říši pracoval také nadaný hudebník Antonín Stříž, s nímž O. A. Tichý jako klavírista mohl přehrát téměř celou violoncellovou literaturu. Zde také poprvé poznal hlubokou krásu gregoriánského chorálu, a to rovněž především v citlivé interpretaci Antonína Stříže.

V roce 1919 Otto Albert Tichý odjíždí do Paříže, kde začíná studovat na Schole Cantorum Vincenta d‘Indy – významného a váženého hudebního skladatele, organizátora, spisovatele i pedagoga. Tato škola měla hluboké duchovní zaměření i vzácnou odbornou úroveň. Tichý zde studuje hru na varhany, gregoriánský chorál a přímo u Vincenta d‘Indy kompozici. V dalších letech kontrapunkt a harmonii. Na Schole má při sborovém zpěvu příležitost seznámit se prakticky i s hudbou 16.–18. století, s vokální polyfonií, o kterou se v té době u nás nikdo nezajímal, dokonce i v Německu byl přístup k ní spíše historický.

Po zdárném ukončení studia se Tichý živil jako soukromý učitel a varhaník. Přijímá nabídku stát se ředitelem kůru u Notre Dame a současně profesorem hudby na dominikánském gymnáziu ve švýcarském Lausanne. Prožil šest let ve Francii a deset let ve Švýcarsku. V roce 1936 se však vrací do vlasti, kde je jmenován dómským kapelníkem v katedrále sv. Víta v Praze. Přichází s ideály a nadějemi, ale zase potrvá dalších deset let, než se jeho život upraví alespoň tak, aby vyvázl z největší hmotné i finanční nouze. V Praze je totiž v hudebních kruzích dlouho přijímán jako nežádoucí cizinec. O jeho znalosti ani o jeho skladby není zájem. Místo regenschoriho u sv. Víta zdaleka neodpovídalo postavení, kterého dosáhl v Lausanne. Světlou výjimkou v této době je několikaletá práce s dirigentem Miroslavem Venhodou. Společně zakládají soukromou internátní hudební školu pro mladé talentované chlapce – Scholu Cantorum. S nimi pořádají koncerty duchovní hudby a vydávají až do roku 1950 Praporec, časopis pro lidovou hudbu duchovní.

Poválečná doba Tichému přináší jisté zadostiučinění. V roce 1946, na přímluvu profesora B. A. Wiedermanna, je O. A. Tichý konečně přijat jako učitel na pražskou hudební konzervatoř. Svízelnou chudobu vystřídá solidní finanční ohodnocení a radostná práce s posluchači varhanního oddělení. Vyučuje zde sborový zpěv, gregoriánský chorál, improvizaci, varhanní doprovod, dirigování, latinu, francouzštinu. Čas pro vyučování hry na varhany zbýval Tichému jen pro několik málo žáků. Na několik měsíců je přizván k vyučování na právě vzniklé Hudební akademii (AMU), ale udeří nová pohroma: rok 1948 a nástup komunistů. Rázem se činnost Tichého stává nežádoucí. Z akademie je vyhoštěn, ale na konzervatoři zůstane plně respektován, zejména pro své mnohostranné vzdělání. Setrval zde celých dvacet let, jistě i díky tehdejšímu řediteli konzervatoře, dr. Václavu Holzknechtovi, který zdatně tlumil komunistickou averzi vůči varhannímu oddělení. V sedmdesáti pěti letech O. A. Tichý odchází z konzervatoře, rok předím opustil místo regenschoriho u sv. Víta. Pokračuje však v kompoziční činnosti a také překládá knihy, většinou nábožensko-filozofického rázu, i když jeho skladby i překlady jsou psány jen „do zásuvky“, bez naděje na vydání. Zemřel ve věku 83 let, ale ještě den před svou smrtí napsal na závěr své veliké kantáty Rodné zemi své obvyklé Deo gratias, Díky Bohu! Odešel v neděli 21. října 1973 v chrámu sv. Víta, nedaleko svého kůru, když jako obvykle při odchodu po mši pokleknul na chvíli u hrobu pana biskupa Antonína Podlahy.

Sborová tvorba

Kantáty a mešní kompozice

Kyrie a Gloria (20)

pro smíšený sbor a capella

Nativité (43)

Narození Páně

vánoční kantáta pro sóla, sbor, varhany a orchestr

Missa in honorem Sancti Aloisii (44)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Missa en l‘ honeur de St. Louis de Gonzague (46)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

vydáno v Ženevě

Missa in honorem Sancti Amedei (48)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Cantate pour premiere messe (55)

sóla, smíšený sbor, varhany

Svatý Vít (111)

sóla, smíšený sbor, varhany

asi motteto

Kyrie (117)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Missa festival in honorem Sti Alberti Magni (140)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Missa in honorem Sti Adalberti (152)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Missa pastoralis in honorem Jesu Infantis in Praga (166)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhanny

Missa pastoralis in honorem Jesu Infantis in Praga (166b)

orchestrální verze (partitura a hlasy)

Dětská vánoční mše (171b)

slavnostní mše ke cti Ježíše Krista Krále

1953

ztraceno

Missa brevis (201)

čtyřhlasý smíšený sbor bez průvodu (jednotlivé hlasy)

Jezu Kriste příteli – svatý Jene Křtiteli (204)

smíšený sbor, varhany

Missa de quadragessime (Mše in C) (222)

pro tří- až čtyřhlasý smíšený sbor a capella

mše bez Creda

Missa in honorem Beatae Mariae Virginae in coelum Assumptae (225)

v archivu sv. Víta

Zpěvy – České mešní ordinarium (259)

slavnostní liturgie v jazyce českém

Gloria in excelsis Deo (289)

Vánoční kantáta

pastorální mše pro sóla, sbor, varhany a orchestr slova F. Rejl

České zemi (314)

kantáta s dvěma melodramy

Smíšené sbory

Chant de jeunesse catolique

pro sbor a klavír

Svatý Václave (28)

pro tenor, bas, sbor a klavír (varhany) úprava chorálu z 13. století

1922

Ave Maria (33b)

fis moll

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Tu es Petrus (35)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Sub tuum praesidium (36)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Tantum ergo a Postula a me (52)

dva čtyřhlasé smíšené sbory s doprovodem varhan

A Notre-Dame du Chene (54)

chvalozpěv pro sóla, smíšený sbor a varhany

De profundis (56)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Tu es Petrus (61)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Jubilate Deo (64)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

vyšla v Praporci roku 1950

Petit Antoine est mort (65)

píseň pro sóla, sbor a klavír

Tu es Petrus (66)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

O quam suavis (66)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

L‘hymne a Céphas (67)

pro dvě sóla a čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Pange lingua (68)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Perfice gressus meos (72)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

L‘Orayson a Nostre Dame (82)

Modlitba k Panně Marii

pro sóla, smíšený sbor a varhany

La Nuit: Rondeau (90)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Ave Maria (93)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Ave Maria (93)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

La paix soit avec vous (94)

Pokoj buď s Vámi

pro sóla, smíšený sbor a varhany

Tantum ergo sacramentum (96)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Tantum ergo sacramentum (96)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Sacerdos et Pontifex (98)

pro čtyřhlasý smíšený sbor

Benedicite gentes (107)

pro tenor sólo, sbor a varhany

Gloria et honore (112)

Offertorium in festo Sti Venceslai

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Salut – IV. Tantum ergo (113)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Tui sunt coeli (114)

moteto na Hod Boží vánoční pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Vy pastýřové stávéte (115)

hanácká koleda – úprava pro sedmihlasý smíšený sbor a capella

Tři Králové (116)

podle staré francouzské koledy pro čtyřhlasý smíšený sbor

Ave, anima piisima! (121)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

1939

K blahoslavené Zdislavě (125)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Beatus vir (129)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Confirma hoc, Deus (130)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a žesťový kvintet

Radostně již z duše celé... (133b)

úprava vánoční mešní písně pro čtyřhlasý smíšený sbor, malý orchestr a varhany

Ecce sacerdos magnus (137)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Sicut in holocaustis (138)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Ecce sacerdos magnus (141)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Vesel se nebes Královno (147)

antifona pro dobu velikonoční pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

1946

Confirma hoc, Deus (148)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Confirma hoc, Deus (148)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Prosba k sv. Vojtěchu (155)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella ze druhého sborníku mužských sborů

Chorál ženců (156)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella na slova P. Kleta

Improperium a Píseň k sv. Josefu (160)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Šest vánočních písní (171)

pět písní pro sólo a varhany, šestá píseň pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Tui sunt caeli (198)

Offertorium ad III. Missam in Nativitate Domini

pro čtyřhlasý smíšený sbor a varhany

Panis angelicus (203)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

5× Tantum ergo (214)

Tříkrálové Tantum ergo – pro čtyřhlasý mužský sbor a capella Tantum ergo k Panně Marii Andělské – pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella Tantum dorické (Lento) – pro čtyřhlasý mužský sbor a capella Tantum ergo (Moderato) – pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella Tantum ergo (Lento) – pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Dextera Domini fecit virtutem (215)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

I. a II. Tantum ergo (217)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Ad te Domine, levavi (227)

Offertorium I. neděle adventní

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Continuo hoc Deus (228)

Offertorium na Boží Hod svatodušní

moteto pro smíšený sbor, žesťový kvintet a varhany

Benedixisti Domine, Terrem tuam (229)

Offertorium na III. adventní neděli

pro smíšený sbor a varhany

Deus, tu convertus (230)

Offertorium na II. adventní neděli

moteto pro smíšený sbor a varhany

Dominabitur a mari in C dur (231a)

Graduale in festo DNJCh Regis

pro smíšený sbor

Dominabitur a mari in fis moll (231b)

Graduale in festo DNJCh Regis

pro smíšený sbor

Exaltate eum (232)

Offertorium pro Missa pro eligendo S. Pontifice

moteto pro smíšený sbor

Lauda anima (233)

Dominica post Pascha

pro smíšený sbor

Non duplices sermonem (234)

pro smíšený sbor a varhany

Precatus est Moyzes (235)

Offertorium XII. neděle post Fent.

pro smíšený sbor a varhany

Sbory k Božímu tělu (236)

Ego sum panis vivus Caro mea O quam suavis O sacrum convivium

pro smíšený sbor

Terra tremuit (237)

pro smíšený sbor

Hospodine, pomiluj ny (238a)

pro smíšený sbor

Zdrávas královno (238b)

pro smíšený sbor

Svatý Václave (238c)

pro smíšený sbor

Tui sunt caeli (239)

F dur

pro smíšený sbor

Ad festum nostri Celsissimi Domini Archiepiscopi Joseph Beran (242)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Angelis suis mandavit dete (274)

moteto pro smíšený sbor a capella

Non participentur sancta (278)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Invokace (280)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Čtyři chvály Krista (294)

pro sóla, smíšený sbor a varhany slova F. Rejl

Tys věčný Král a Bůh náš (296)

pro sóla, smíšený sbor a varhany slova F. Rejl

Pozdravy rodné zemi (303)

I. Pod Zvičinou – sólo zpěv a klavír II. Domov – sólo zpěv a klavír III. Balada o jabloňovém květu – sóla, smíšený sbor a klavír

1972

Deus firmavit orbem terrae (304)

moteto pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Trois chansones tchécoslovaques (307)

harmonizace pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Trois chansones de soldates tchécoslovaques (308)

harmonizace pro smíšený sbor a capella

Regarde-nous d‘en-haut, Notre Mere (317)

pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Shlédni na nás, Matko naše (317)

čtyřhlasý smíšený sbor a capella

Večerní modlitba (326)

pro čtyřhlasý sbor

1944

Mužské sbory

Joyeux Noël (70)

harmonizace písně ze 16. stol. úprava pro čtyřhlasý mužský sbor

Noëls anciens (70b)

Tři starodávné koledy

pro mužský sbor

vydala Schola Cantorum Paříž

Berceuse (76)

Ukolébavka

pro sóla, sbor a harmonium

Sortie de messe (86)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Ave Maria (87)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Deux „Tantum ergo“ (88)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Lamento (89)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Deux motifs moraves (91)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

La haut l‘astre a relui a Moi je reste vieux garcon (92)

Tam nahoře zazářila hvězda a Já zůstávám starým chlapcem

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Ave Maria (99)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Da Pacem Domine (101)

moteto pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Hi sunt ante thronum Dei (102)

moteto pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

O quam suavis (104)

moteto pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Všecka jsi krásná, ó, Maria (110)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Tantum ergo (122)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Haec dies, quam fecit Dominus (173)

moteto pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Laudete dominum (175b)

moteto pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

5× Tantum ergo (214)

Tříkrálové Tantum ergo – pro čtyřhlasý mužský sbor a capella Tantum ergo k Panně Marii Andělské – pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella Tantum dorické (Lento) – pro čtyřhlasý mužský sbor a capella Tantum ergo (Moderato) – pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella Tantum ergo (Lento) – pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Svatováclavský chorál a fuga (246)

pro mužský a dětský sbor a varhany

Spi, mé Dítě zlaté (291)

úprava pro čtyřhlasý mužský sbor a capella ukolébavka z Vánoční kantáty slova F. Rejl

Tvé oči (309)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella slova F. Rejl

Maria, veď nás (311)

pro čtyřhlasý mužský sbor a capella

Ženské, dětské a jednohlasé sbory

Pod ochranu Tvou se utíkáme (108)

pro sbor unisono a varhany

1936

Zdrávas, Hvězdo mořská (109)

pro sbor unisono a varhany

Přivedeny budou (128)

moteto pro tři ženské hlasy a capella

1940/41

Povzdech k sv. Vojtěchu (154)

sborová píseň pro ženský sbor ze „Tří dvouhlasých sborů“

1947

Decet huius cunctis horis (161)

pro sbor unisono a varhany

Tři vánoční písně (324)

pro ženský dvouhlas

vyšlo v Praporci roku 1949

Entre le boef et l‘ane gris

ženský sbor

Literatura a prameny

SUMOVÁ, Tereza (ed.): Rythmes et Poésies. Otto Albert Tichý 1890–1973, Praha 2003. Sborník vzpomínek a statí vydaný k 30. výročí úmrtí O. A. Tichého.

HAVEL, Josef: Otto Albert Tichý, Závěrečná písemná absolventská práce. Konzervatoř v Kroměříži, rkp. Kroměříž, 2004, k dispozici v NKP v Praze


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)