Měchurova kantáta Credo mrtvých – sonda do klatovského hudebního života 2/7

Klatovy v 60. letech 19. století a Měchura – kulturní život západočeského města

Oproti čtyřicátým letům, kdy zde pobýval Měchura, se město Klatovy nacházelo počátkem šesté dekády 19. století ve značně odlišné situaci.Vít Aschenbrenner, čtvrtek 12. května 2005
Magazín > Studie a recenze

Jana Brožová: Otín

Do roku 1849 byly Klatovy jako sídlo krajské správy a vojenské posádky městem převážně německým, i když v nich převažovalo obyvatelstvo etnicky české. Zánik Klatovského kraje a vznik okresu (1850) znamenal pro město vedle nepochybného poklesu jeho politického významu zároveň také zmenšení tlaku oficiálních míst na udržení německého prostředí v něm. V Klatovech sídlily napříště pouze okresní hejtmanství, okresní soud a další instituce okresního významu. Kulturní a společenské důsledky těchto správních změn se ovšem mohly projevit až po roce 1860. Hospodářský liberalismus padesátých let vytvořil mezitím podmínky pro průmyslový rozvoj a hospodářský vzestup nového okresního města a odstartoval jeho moderní dějiny. Nově budovaný strojní i textilní průmysl vytvářel od poloviny padesátých let finanční předpoklady pro kulturní vzestup Klatov v následujícím desetiletí. Důkazem finanční síly města bylo založení Spořitelny města Klatov v roce 1862 a Eskomptního záložního ústavu v roce 1869.[1]

Aktivity na kulturním poli se ujali vlastenecky smýšlející mladí intelektuálové Mansvet Klička (1829-1887), který se v roce 1860 stal ředitelem kůru děkanského kostela, a zejména básník, spisovatel a organizátor Alois Vojtěch Šmilovský (1837-1883), jenž do města přišel jako světský gymnaziální profesor shodou okolností v témže roce, aby zde působil po dalších třináct let (1860-1873). Významnou oporou českého živlu ve městě byly nově zakládané kulturní instituce. Jako první byl z iniciativy M. Kličky, kapelníka klatovských husarů Františka Klímy a dalších v roce 1861 založen mužský zpěvácký spolek Šumavan za účelem pěstování mužského zpěvu slovanského vůbec a sice cvičením se zpěvy, zábavami zpěváckými, veřejnými koncerty, výlety zpěváckými a pěstováním zpěvu církevního při zvláštních slavnostech.[2] M. Klička se stal v letech 1863-1869 v pořadí již třetím sbormistrem spolku, byl zárukou jeho vysoké pěvecké interpretační úrovně a nacvičil s ním řadu Měchurových sborů. A. V. Šmilovský vykonával funkci jednatele, podle potřeby objednával z Prahy nové sbory, případně sám psával texty a posílal je zhudebnit, mj. i na Votín Měchurovi.[3] Jednalo se zejména o mužské sbory Večer v lese, op. 92 (1865, první Měchurova kompozice na český text), věnovaný přímo Šumavanu, Balada o nešťastné žábě, op. 95 (1866), věnovaný autoru textu A.V. Šmilovskému, Muzikus (s.d.), sborový výstup Svržená fuga, op. 95 (sic) (1866) a na text J. Jahna Zpěv podloudníkův, provedený spolkem v roce 1865 pod Kličkovým vedením. Asi posledními Měchurovými skladbami na text Šmilovského jsou Tři písně pro smíšený sbor (Komár, Pták Čermák, Poštovský), op. 108 z toku 1870.[4]

Potřebu organizační platformy národnostního a vlasteneckého života ve městě měla plnit Měšťanská beseda, založená v roce 1863. I zde stáli u jejího zrodu M. Klička[5 M. Klička se sice zúčastnil iniciační schůzky, ale v zápise první valné hromady spolku 8. 3. 1863 uveden není.] a A. V. Šmilovský, první jednatel spolku.[6] Ten formuloval zaměření spolku na pěstování ušlechtilé společenské zábavy hlavně zpěvem a hudbou, šíření občanské vzdělanosti čtením časopisů, knih, rozhovory a přednášky.[7] Spolek pořádal ušlechtilé hudební zábavy, pouťové taneční věnečky aj. Spektrum spolků ve městě doplnila i tělocvičná jednota Sokol, založená v Klatovech v roce 1868.[8] Přestože se Měchura dosud při zakládání spolků neangažoval, zde učinil výjimku, stal se zakládajícím členem Sokola, napsal a věnoval mu čtyři sokolské pochody pro čtyři trubky.[9] Významným krokem k bohemizaci klatovského života bylo prohlášení gymnázia českým ústavem v roce 1866 a následné jeho zestátnění v roce 1870.[10] Mladá inteligence měla výrazný podíl také na založení prvního českého týdeníku v Klatovech pod názvem Šumavan, který začal vycházet od 1. ledna 1868 a nahradil tak dosud německé periodikum Bote aus dem Böhmerwalde (1863-1867).[11]

Poznámky:

1. O hospodářském rozmachu města v 60. letech blíže viz VÁŇOVÁ, Ladislava – PROCHÁZKA, Zdeněk: Klatovy město. Historicko-turistický průvodce, Klatovy – České Budějovice 2000, str. 39, BENEDIKT, Jan: Historie klatovského muzea v letech 1882-1945, in: FIŠER, Marcel – HŮRKA, Jindřich – SÝKOROVÁ, Lenka (edd.): Sborník prací z historie a dějin umění 2/2003, Klatovy, Klatovy 2003, str. 89-120, zvl. str. 94. [zpět do textu]

2. ZUNA, Bohuslav.: Jak byl založen zpěvácký spolek Šumavan v Klatovech (z pamětí Antonína Fafla), s.d., s.l., cit. in: KRAMLOVÁ, Petra: Pěvecký sbor Šumavan v hudebním životě Klatov, DP FPE Plzeň, strojopis, Plzeň 1986, str. 11. Zde také viz další literaturu a prameny k činnosti spolku. [zpět do textu]

3. KRAMLOVÁ, Pavlína: o.c., str. 12. [zpět do textu]

4. PETRÁNĚK, Pavel: Leopold Eugen Měchura. Tematický soupis skladeb, in: PETRÁNĚK, Pavel: Leopold Eugen Měchura: Marie Potocká. Doprovodný materiál k provedení opery, Praha 2003, str. 61, str. 33-60. [zpět do textu]

5. M. Klička se sice zúčastnil iniciační schůzky, ale v zápise první valné hromady spolku 8. 3. 1863 uveden není. [zpět do textu]

6. Bližší informace o založení Měšťanské besedy v Klatovech in: FÚGNER, M: Měšťanská beseda v Klatovech, in: Klatovy město a okolí, Praha s.d., str. 49-51. [zpět do textu]

7. FÚGNER, M.: o.c., str. 49. Od roku 1866 až do 20. století sídlila Měšťanská beseda v rodném domě V. M. Krameria (Krameriova ulice, č.p.134, dnes na jeho místě stojí budova OV KSČ). [zpět do textu]

8. VÁŇOVÁ, Ladislava – PROCHÁZKA, Zdeněk: o.c., str. 42, NEJDL, Karel: Tělocvičná jednota Sokol v Klatovech, in: Klatovy město a okolí, Praha s.d., str. 65-69. [zpět do textu]

9. SMOLÁK, Adolf: L. E. Miechura. Epilog k jedné sonátě, Klatovy 1939, str. 51. Poněkud překvapivý Měchurův výběr spolku je spíše než jeho orientací vysvětlitelný samotným datem založení spolku. Skladatel si zřejmě na konci svého života již uvědomoval nevýhody svého odstupu od dobových společenských změn. K ustavení Sokola navíc došlo čtyři měsíce po pražském koncertu Umělecké besedy. Měchurovo angažování se ve spolkovém životě Klatov je tedy možno interpretovat jako pozdní přihlášení se k českému kulturnímu dění ve městě, které mu v posledním desetiletí jeho života poskytovalo nejvíce tvůrčích impulsů a zároveň přímou zpětnou vazbu na jeho tvorbu. [zpět do textu]

10. Bližší informace o klatovském gymnáziu in: PETERS, Karel: Z dějin klatovského gymnasia, in: Klatovy město a okolí, Praha s.d., str. 36n. Zestátnění ústavu znamenalo i odchod emauzských benediktinů a definitivní zesvětštění školy. [zpět do textu]

11. BENEDIKT, Jan: o.c., str. 94. Blíže o týdeníku in: ČERMÁK, Otakar: Z historie klatovské žurnalistiky, in: Klatovy město a okolí, Praha s.d., str. 109-111. Šumavan se stal svým zaměřením zejména v prvních letech své existence prvořadým pramenem pro výzkum kulturních i hudebních dějin v Klatovech a okolí 60.–70. let 19. století. [zpět do textu]


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)