MEZINÁRODNÍ KONFERENCE COMPLEX IMPACT OF MUSIC ON PEDAGOGICAL PROCESSES

10.11.2022 proběhla mezinárodní interdisciplinární konference, která se věnovala vztahu výzkumu

neurověd, muzikoterapie a pedagogiky COMPLEX IMPACT OF MUSIC ON PEDAGOGICAL

PROCESSES.Lenka Dohnalová, pondělí 14. listopadu 2022
Magazín > Zprávičky

Evropský den Muzikoterapie

Music Therapy Day / https://musictherapyday.eu/

Konferenci pořádala Česká hudební rada a Společnost pro elektroakustickou hudbu v obsahové spolupráci s interdisciplinárním odborníkem Prof. Dr.Dr.Dr. Wolfgangem Mastnakem z Mnichovské a Pekingské univerzity a PhDr. Jiřinou Jiřičkovou, PhD., členkou presidia České hudební rady, působící na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity. Byla uspořádána pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s účastí zástupců Ministerstva školství i Ministerstva kultury ČR v rámci bloku akcí kolem Evropského dne muzikoterapie (15.11.2022) s propagační podporou Institutu umění-Divadelního ústavu, jehož je Česká hudební rada součástí, platformy Uměním, České muzikoterapeutické asociace a International Association for Creative Arts in Education and Therapy.

Proběhla formou ZOOM, protože 2/3 účastníků se zapojilo ze zahraničí (Černé hory, Finska, Slovenska, Německa, Velké Británie, Indie, Austrálie ad.). Hlavní motivací pořádání akce je současný nárůst psychosomatických a psychických problémů nejmladší generace nejen u nás, ale po celém světě, který je doložen průzkumy v různých zemích, a potřeba využít všechny dostupné nástroje pro zlepšení situace preklinické péče, nejlépe v rámci běžné pedagogické praxe. Dalším důvodem je, že právě probíhající revize tzv. rámcových vzdělávacích programů základních škol je vhodným obdobím pro inspiraci a případnou implementaci určitých poznatků do vzdělávání v ČR.

Třetím impulsem je fakt, že samotný výzkum fungování mozku a jeho reakcí na hudbu a další umělecké prostředky pokročil od doby, kdy se Česká hudební rada tématem poprvé zabývala. Téma tzv. well-beingu je aktualizováno i v iniciativách Evropské unie v souvislosti s dopady krize posledních let, k níž se přidávají další stresové faktory. Konference má také přispět k žádoucí interdisciplinární spolupráci a koordinaci.

Úvodní blok konference byl věnován obecnému rámci diskuse. Zahájil jej prof. Joachim P. Sturmberg, lékař a prezident Mezinárodní společnost pro systémové a komplexní vědy o zdraví (ISSCSH). Sturmberg je také iniciátorem mezinárodních konferencí této společnosti. Vede řadu výzkumných projektů. V současné době se zaměřuje především na systémový pohled na chronická onemocnění, polymorbiditu a prožívání nemoci. Jeho příspěvek Music Therapy and Complexity Sciences for Health/ Muzikoterapie a komplexní vědy o zdraví kladl důraz na propojení výzkumů, které jedině může poskytnout synergické efekty jak pro zdraví jednotlivců, tak šetření prostředků společnosti.

Dalšími zásadními vstupy byly příspěvky Prof. Dr. Wolfganga Mastnaka – především příspěvek Neuro-Music-Education and the Default Mode Network/ Neuro-hudební vzdělávání a defaultní síť. Prof. Mastnak je držitelem šesti doktorátů – z lékařství, speciálního sportovního lékařství, matematiky, arteterapií, hudebního vzdělávání a psychologie. Je také držitelem diplomů z psychoterapie a fyzioterapie. Je profesorem Beijing Normal University, University of Music and Performing Arts v Mnichově a členem výzkumných týmů na dalších pracovištích ve světě. Jeho hlavní výzkum se týká mj. souvislostí psychosomatického zdraví a kulturního kontextu, preventivního lékařství. Hlavním impulsem pro českou konferenci byl pro něj současný psychický a psychosomatický stav mladé populace (mj. shrnuje také společný článek s dr. Jiřičkovou), integrace poznatků výzkumu mozku a efektivních muzikoterapií do vzdělávacího procesu tak, aby se využily dostupné nástroje pro preklinickou záchytnou péči, která není drahá a může být průkazně účinná, pokud bude využívána vědecky podloženým způsobem. Prof. Mastnak se domnívá, že české prostředí má dostatek dobrých kapacit, aby vzniklo jádro integrace právě i u nás.

Dalším expertem úvodního obecného panelu byla Barbara Tillmann, PhD. z Centra neurovědeckého výzkumu v Lyonu (CNRS), spoluautorka společné publikace s kolegou Emmanuelem Bigandem: La symphonie neuronale, Pourquoi la musique est indispensable au cerveau/ Neuronální symfonie. Proč je hudba nezbytná pro mozek, Paris, 2020 https://www.insb.cnrs.fr/fr/la-symphonie-neuronale, která byla uvedena jako motivační kniha konference, protože zahrnuje údaje o posledních výzkumech působení hudby na člověka od prenatálního vývoje po stáří, ve zdraví i nemoci. Její příspěvek přinesl také zajímavé srovnání dopadu hudby s jinými uměleckými druhy a vzhledem k tématu konference se soustředil na doložitelné efekty provozování hudby na zlepšení dalších schopností a dovedností dětí v oblasti řečových, percepčních a kognitivních schopností, paměti, neuroplasticitě mozku, rozvoji emočních, sociálních a motorických dovedností.

Příspěvky dalších přednášejících v sobě slučovaly speciálnější zkušenosti s propojením teorie a praxe. Vystoupili např.: Jingyi Yang, Ph.D. z Univerzity v Pekingu, Ludwig Maxmilian University v Mnichově a University of Music and Theatre PhDr. Markéta Gelichová, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK, Prof. Andrea Sangiorgio, PhD., University of Music and Performing Arts v Mnichově a Univerzita v Exeteru ve Velké Británii, Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D., Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nebo PhDr. Jiřina Jiričková, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty UK pedagogicky působící na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, členka presidia ČHR.

Závěrečné české diskuse se účastnil mj. PhDr. Alexandros Charalambidis z Národního pedagogického institutu, který se zabývá aktuální revizí Rámcových vzdělávacích programů a ředitelka Odboru umění a kulturních a kreativních průmyslů MK ČR Mgr. Zuzana Zahradníčková.

Diskuse se zabývala především klady a zápory současného hudebního vzdělávání na základních školách a otázkou, nakolik je reálné začlenit některé zásady, o nichž se diskutovalo na konferenci, do běžného vzdělávacího procesu. Důležitým argumentem je, že je třeba pochopit, že hudba, pokud má být využit její speciální potenciál, nemůže být vzdělávána pouze jako znalosti a bez pohybu, ale musí procházet řízeným způsobem tělesným a emočním prožitkem a být také propojena vědomě s kultivací osobnosti žáků. Diskutovalo se také o tom, proč současný způsob výuky žákům nevyhovuje, když je hudba jejich každodenní potřebou (a právě proto o tom, co by chtěli vědět a umět mají vyhraněnější představy). To, samozřejmě, klade určité nároky na pedagogy, ale zároveň i jim může takový osobnější a tvořivější přístup i při počtu žáků ve třídě přinést více motivace a radosti z výuky.

Další apel se vztahuje na hlubší mezioborovou a mezinárodní spolupráci expertů. Konference by neměla být ojedinělou akcí v tomto směru.

Více na: https://www.chr-cmc.org/cs/cimpp_2022


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)