Nejen členové Dvořákova komorního sboru získali ocenění na Memoriálu Zdeňka Lukáše

Koncert oslavil vznik republiky

Dne 28. října, v den vzniku samostat-ného Československa, rozezněly sál kralupského kulturního domu Vltava tóny sborové hudby u příležitosti koncertu Pocta tvůrcům. Tento slavnostní koncert završil memoriál předního českého skladatele sbo-rové hudby Zdeňka Lukáše, od jehož úmrtí uplynulo 10 let.IVANA KRAUSOVÁ, ČLENKA SBORU, neděle 5. listopadu 2017
Magazín > Zprávičky

DKS - koncert

archv sboru / http://www.dvorakuvkomornisbor.cz/

Dne 28. října, v den vzniku samostat-ného Československa, rozezněly sál kralupského kulturního domu Vltava tóny sborové hudby u příležitosti koncertu Pocta tvůrcům. Tento slavnostní koncert završil memoriál předního českého skladatele sbo-rové hudby Zdeňka Lukáše, od jehož úmrtí uplynulo 10 let. Koncert se konal pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, paní Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, dále za podpory Unie českých pěveckých sborů (UČPS), Města Kralupy nad Vltavou a Ochranného svazu autorského (OSA). Dvořákův komorní sbor (DKS) pod vede-ním nového sbormistra Tomáše Stančeka, DiS. přivítal na domácím pódiu pražské sbory RadHost se sbormistryní Mgr. Bc. Lucií Valentovou, zpěvácký spolek Hla-hol pod vedením Mgr. Romana Z. Nováka a řevnický sbor Canto Carso se sbormis-trem Mgr. Romanem Michálkem, Ph.D. Memoriál započal koncertem v květnu to-hoto roku v Řevnicích a v Kralupech nad Vltavou byl slavnostně zakončen. Zazněly písně a skladby Zdeňka Lukáše, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Na závěr koncertu byla předsedou UČPS, Mgr. Romanem Michálkem, Ph.D. a vedoucí DKS Sandrou Štropovou, pře-dána ocenění za celoživotní přínos sbo-rové tvorbě. Oceněným byl bývalý sta-rosta a kralupský rodák Mgr. Pavel Rynt. Za svého působení na ZŠ založil a mno -ho let úspěšně vedl dětský pěvecký sbor, v 80. letech převzal ženský sbor po Fran-tišku Krotilovi a vedl jej několik let až do svého zvolení starostou města Kralupy nad Vltavou v 90. letech. Jako starosta měs-ta stál u zrodu DKS, který letos zahájil 20. sezónu a v rámci svých možností vždy podporoval jeho činnost. V jeho řadách by-li i jeho bývalí žáci a členové sboru. Před deseti lety založil a stále vede sbor Seni-or minichór Kralupy nad Vltavou, který se svým vystoupením v letošním roce zú-častnil slavnostního odhalení sochy Josefa Švejka v Kralupech nad Vltavou. Dalšími oceněnými bylo několik členů DKS – Věra Kýnová, Vlasta Brixová, Ludmila Kavano-vá, Mgr. Olga Ryntová, Mgr. Olga Zymá-ková, RNDr. Jiří Zymák, CSc., Mgr. Iva Neužilová a MgA. Marie Lubynecká. Vět-šina oceněných byla velmi překvapena, vše se totiž podařilo dokonale utajit. Medaile s českými granáty jim bude připomínat velkou část jejich života, kdy se věnovali sborové hudbě.Všichni sboristé, jejich sbormistři a ve -doucí se pak sešli v salónku kulturního do-mu a společně vydařený koncert oslavili. Každý přinesl něco dobrého k jídlu a pití a za klavírního doprovodu Mgr. Pavla Ryn-ta, Mgr. Jana Krupy a Ing. Jana Kouteckého (velmi platného člena DKS) si společně za-zpívali to, co na koncertě nebylo...Zdeněk Lukáš i ostatní autoři by jistě byli pyšní na to, že jejich díla stále žijí a jsou me-zi sbory tak oblíbena. Ještě nikdy nezpívalo v kralupském sále kulturního domu téměř sto sboristů najednou a my, členové DKS, jsme byli u toho!IVANA KRAUSOVÁ, ČLENKA SBORU


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)