Sjezd Unie českých pěveckých sborů

Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů svolává 15. řádný sjezd Unie, který bude zahájen v sobotu 16. listopadu 2013 v 10 hodin ve Velkém sále Pražského Hlaholu.-ucps-, čtvrtek 23. května 2013
Magazín > Zprávičky

Unie českých pěveckých sborů

UČPS

Sjezdu se zúčastňují a právo hlasovat mají:

  • delegáti řádných členských sborů – za každých i započatých 30 svých členů mají 1 platný hlas

  • delegáti Oblastních výborů – 2 platné hlasy za 1 Oblastní výbor

  • členové Hlavního výboru – 1 platný hlas za 1 člena HV

  • členové Revizní komise – 1 platný hlas za 1člena RK

  • členové Hudební komise – 1platný hlas za 1 člena HK

Sjezd je usnášeníschopný za jakéhokoli počtu přítomných. Návrhy pro jednání Sjezdu vzešlé z jednotlivých Oblastních konferencí předávají Oblastní výbory Předsednictvu Hlavního výboru do 60 dnů před započetím Sjezdu. Jednání Sjezdu řídí dosavadní předseda Hlavního výboru nebo pověřený člen Hlavního výboru podle předem připraveného programu jednání.

Před započetím jednání Sjezdu zvolí Sjezd tříčlennou návrhovou komisi, která v závěru jednání předloží ke schválení návrh usnesení Sjezdu. Při hlasování o změně stanov či o zániku Unie je pro schválení rozhodnutí zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů přítomných, k hlasování oprávněných účastníků Sjezdu; při rovnosti hlasů se rozhodnutí považuje za nepřijaté. O jednání Sjezdu je pořízen zápis, který je archivován Sekretariátem Unie.

Pro další informace sledujte průběžně internetové stránky sjezd.ucps.cz nebo směřujte své dotazy k příslušnému Oblastnímu výboru.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)