Tiráž

CANTUS vydává Unie českých pěveckých sborů za podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Františka Augustina Urbánka a Nadace Český hudební fond.

ISSN 1210-7956 • MIC 46 202 • MK ČR E 5 269


CANTUS, Unie českých pěveckých sborů
Masarykovo nábřeží 16, 110 00 Praha 1
www.cantus.eu
cantus@ucps.cz


Redakční rada

Jan Mlčoch (předseda), Vít Aschenbrenner, Jan Malý, Roman Michálek, Jan Pirner, Pavel Režný

Stálí spolupracovníci

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., člen předsednictva HV UČPS
Mgr. Hana Bezděková, rubrika Moderní sborová tvorba
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., rubrika Duchovní hudba
prof. PhDr. Stanislav Pecháček,rubrika Sborová tvorba

Sazba, grafika

Studio Kubů

Tisk

Tiskárna FLORA, Praha

Objednávky předplatného a reklamace:

Unie českých pěveckých sborů
Masarykovo nábřeží 16, 110 00 Praha 1
sekretariat@ucps.cz


Redakce přijímá veškeré podklady z technických důvodů pouze v elektronické podobě na adresu: cantus@ucps.cz. Vyhrazuje si právo na úpravy a krácení zaslaných článků, na jejich zařazení do jednotlivých čísel a na jejich publikaci na portálu České sbory. Za obsahovou správnost článků zodpovídají autoři.

Příspěvky, prosíme, zasílejte s dostatečným předstihem vždy před termínem uzávěrky čísla. Jednotlivé uzávěrky jsou 20. února, 20. května, 20. srpna a 20. listopadu.