Jiří Laburda

3. dubna 1931 (Soběslav)

...redakce, sobota 1. ledna 2005
Magazín > Naši skladatelé

Narozen 3. dubna 1931 v jihočeské Soběslavi, lásku k hudbě získal od svých rodičů a základy hudebního vzdělání u prof. Josefa Petra a prof. Emanuela Rataje v rodném městě. Rozhodující vliv na formování jeho vztahu k hudbě a skladatelskou práci měli později skladatelé Karel Hába a Zdeněk Hůla a významný český muzikolog dr. Eduard Herzog, jejichž byl soukromým žákem. V letech 1952–1955 studoval Laburda hudbu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté na tehdejší pražské Vysoké škole pedagogické (1956–1960). V roce 1970 získal titul doktora filozofie (disertační práce "Symfonie D. D. Šostakoviče"). Své hudebně teoretické znalosti prokázal dále v práci "Didaktické problémy moderních učebnic harmonie", jíž v roce 1973 ukončil vědeckou aspiranturu (její závěrečná obhajoba mu komunistickým režimem nebyla nikdy povolena) a která se stala základem jeho třídílné vysokoškolské učebnice "Diatonická harmonie". Jiří Laburda působil nejprve 6 let na pedagogických školách v Jablonci n. N. a v Chebu a posléze přešel na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučoval hudebně teoretickým předmětům celkem 38 let. Od roku 1999 vyučuje na Pražské konzervatoři.

Ve svých skladatelských začátcích vycházel Laburda hlavně z tvorby sborové, která dosud zaujímá v jeho díle stěžejní místo. Jeho kompoziční práce se opírá o tradiční vyjadřovací prostředky a stylově navazuje zejména na neoklasicismus. Z novodobých skladatelských technik jsou mu nejbližší aleatorika a dodekafonie. Výsledkem jeho tvůrčí činnosti je dnes již početné dílo, z nějž přes 170 skladeb vyšlo tiskem – v převážné většině v zahraničí. Laburdovy skladby jsou vždy srozumitelné a nalézají ohlas v nejširších vrstvách. Autor udržuje stálý kontakt i s amatérskými muzikanty a pěveckými sbory, pro které píše hudbu jim dostupnou. Zvýšenou pozornost věnuje i dětem. Ze skladeb technicky náročných připomínáme např. virtuózní 1. a 2. Partitu pro sólové housle, početné sonáty (8 klavírních, 4 varhanní, 2 akordeonové, 2 trombónové, hobojovou, klarinetovou, trubkovou, tubovou) koncerty (2 violoncellové, klavírní, varhanní, akordeonový, fagotový, trubkový, trombónový), Dvojkoncert pro housle, violoncello a smyčce, 9 mší, kantáty, 3 symfonie, 4 smyčcové kvartety, 3 žesťové kvintety, 2 saxofonové kvartety, 4 Sonaty da chiesa a mnoho dalších komorních skladeb.

O úspěších Laburdovy tvorby svědčí i četná ocenění jeho skladeb v soutěžích nejen domácích, ale i mezinárodních, např. v Jubilejní soutěži Československého rozhlasu v Praze získal cenu jeho Koncert pro klavír a orchestr (1971), v Jubilejní soutěži Slovenského hudobného fondu v Bratislavě získala 1. Cenu jeho Burlesca pro lesní roh a orchestr (1961), patří sem i řada cen v někdejších národních soutěžích Festivalů vokálního umění v Jihlavě. V mezinárodních soutěžích získala ve španělském Alicante jeho Missa glagolitica pro sóla, sbor, varhany, žesťové a bicí nástroje Cenu Oscara Esply pro rok 1966; kantáta Metamorphoses pro 5 sólistů, recitátora, sbor a orchestr získala v německém Hannoveru Cenu Otto Spreckelsena pro rok 1968; v roce 1974 získalo v Paříži jeho Preludium pro sólový akordeon Cenu SACEM-UPAC; cyklus smíšených sborů Zelený majerán byl v roce 1986 v italském Trentu oceněn dokonce dvěma cenami: l. cenou v soutěži a cenou Premio Cittá di Trento za nejlepší zahraniční skladbu v soutěži. Patří sem i ceny z již mezinárodních soutěž, pořádaných v rámci Festivalů sborového umění v Jihlavě 1987, 1994 a 1996).

Sborová tvorba

Kantáty a mše

Metamorphoses

kantáta pro 5 sólistů (SATTB), recitátora, smíšený sbor a orchestr (Orchestr: 4222,4431, perc., arpa, pianoforte, archi)
1966

durata: 40 min.

Svatba

kantáta pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a klavír
na slova jihočeské lidové poezie
1980

durata: 35 min.

Jihočeská blatská svatba

kantáta pro dvojhlasý sbor (SA), sborová sóla, recitátora a klavír (nebo ad libitum ještě pro: keyboard - hlavně rejstříky: varhanní, vibraphonový, mg-pás s hlaholem zvonů a bicí nástroje: piatti, gran cassa, 2 tomtoms, tamburino, tamtam, triangolo, campana, campanetta, vibraphono, sonagli, claves, guiro, 2 temple blocks – všechny tyto bicí nástroje mohou být vynechány, nebo různě nahrazovány, např. nástroji orffovskými apod.)
2001

durata: 36 min.

Přišlo jsi k nám, Jezulátko

pásmo deseti českých a moravských vánočních koled, pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a varhany (nebo ad libitum ještě pro: keyboard – hlavně rejstříky: klavírní, vibraphonový, celestový, mg-pás s hlaholem půlnočních zvonů a pro bicí nástroje: piatti, gran cassa, tamb. picc., trgl, tamburino, 2 tomtoms, 3 temple blocks, claves, sonagli – všechny tyto nástroje mohou být jakkoliv nahrazovány, nebo přímo vynechány)
2002

durata: 17 min.

Haec dies

pro smíšený sbor, varhany a tympány (nebo se smyčcovým orchestrem, varhanami a tympány). Existují také úpravy obou verzí pro sbor SSA, nebo TTB
1995,1997

durata: 4 min.

Vydání: 1996.

Stabat Mater

pro smíšený sbor a cappella velmi těžké
1969

durata: 16 min.

Vydání: 1978.

Magnificat in FA

pro 4 sóla (S,A,T,B) a smíšený sbor a cappella (nebo i s varhanami)
1985,1991,2000

durata: 12 min.

Missa glagolitica

pro 4 sóla (S,A,T,B), smíšený sbor, varhany, žestě (4431) a 5 hráčů na bicí nástroje (latinsky, nebo hlaholsky) není snadná
1964

durata: 38 min

Missa pastoralis

pro 2 sóla (S,B), smíšený sbor a varhany
1990) (41 min.

Missa Cum cantu populi

pro lidový zpěv, smíšený sbor, trubku, smyčcový orchestr a varhany (nebo bez smyčců)
1992,1994

durata: 25 min.

Missa Sistina

pro smíšený sbor a cappella (nebo i s varhanním doprovodem)
1993

durata: 17 min.

Vydání: 1995.

Missa clara

pro 2-3hlasý sbor (S,S,A nebo T,T,B) a varhany (nebo i se smyčcovým orchestrem)
1993,1996

durata: 23 min.

Vydání: 1999.

Missa in RE

pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a varhany
1997

durata: 16 min.

Vydání: 2001.

Missa brevis

pro 2hlasý sbor (S,A) a varhany (nebo též s doprovodem flétny, smyčcového orchestru a varhan)
2000

durata: 13 min.

Vydání: 2002.

Missa in FA

pro sólový baryton a 3hlasý sbor (S,S,A) a cappella (nebo i s varhanním doprovodem)
1998,2000

durata: 12´

Vydání: 1999.

Missa in Es – Rosenbergis

pro 4 sóla (S,A,T,B), 3hlasý sbor (S,S,A) a varhany
2001

durata: 20 min.

Skladby pro smíšený sbor


Ut omnes homines vivant humaniter

hymnus (J. Á. Komenský) (latinsky, anglicky)
1970

durata: 6 min.

Vydání: 1976.

Dolcissima mia vita

madrigal (italsky)
1977

durata: 4 min.

Vydání: 1995.

Veris leta facies

madrigal (latinsky)
1986

durata: 5 min.

Poselství

hymnus (J.Á.Komenský) (česky)
1989

durata: 3 min.

Zelený majerán

3 sbory na slovenskou lidovou poezii
1982

durata: 9 min.

Vydání: 2000.

Zbojnické zpěvy

3 sbory na moravskou lid. poezii a cappella, nebo se smyčcovým orchestrem)
1971

durata: 10 min.

Vydání: Aug. Cranz, Wiesbaden 1973.

Valasi, Valasi!

3 sbory na moravskou lid. poezii
1974

durata: 10 min.

Na Olšave brod

3 sbory na moravskou lid. poezii
1994

durata: 6 min.

Vydání: 2001.

Voda, voděnka

sbor na slova Václava Fischera
1985

durata: 9 min.

Rodné zemi

hymnus (Jaroslav Seifert)
1979

durata: 2 min.

Táborské kraje

hymnus (Antonín Sova)
1983

durata: 3 min.

Hřbitov v boru

sbor na slova Josefa Hory
1959

durata: 4 min.

Tři písně lásky

3 sbory na německé texty (Karl Wolfgang Barthel)
1996

durata: 8 min.

Vydání: 1996

Adeste fideles

vánoční chorál (latinsky)
1997

durata: 5 min.

Vyletel vták

3 slovenské lidové písně pro smíšený sbor a cappella (nebo s klavírním doprovodem)
1968

durata: 5 min.

Vydání: 1970.

Cestička k Táboru

4 jihočeské lidové písně pro smíš. sbor a cappella
1983

durata: 7 min.

Vydání: 1993.

Sedm českých lidových písní

pro smíšený sbor a cappella
1997

durata: 14 min.

Staročeské chorály

5 chorálů pro smíšený sbor a cappella
1997

durata: 14 min.

Dvě baskické písně

pro smíšený sbor a cappella (baskicky)
1993

durata: 4 min.

Anežko česká

píseň pro smíšený sbor a cappella, nebo pro jednohlasý zpěv s varhanami (Zuzana Nováková)
1991

durata: 4 min.

Domovu

hymnus pro smíšený sbor a varhany (klavír

durata: František Nechvátal)
1980

durata: 6 min.

Regina mundi dignissima

pro smíšený sbor a cappella (nebo s doprovodem varhan, nebo i se smyčcovým orchestrem a varhanami

durata: latinsky)
1992,2000

durata: 5 min.

Vydání: 2001.

Te lucis ante terminum

pro smíšený sbor a varhany (latinsky)
1993

durata: 4 min.

Tu es Deus

pro smíšený sbor a varhany (latinsky)
1999

durata: 4 min.

Confitebor Tibi, Domine

pro sólový soprán, smíšený sbor a varhany (latinsky)
1999

durata: 4 min.

Vydání: 2002.

Ave Regina

pro smíšený sbor a varhany
1993

durata: 4 min.


Skladby pro tříhlasý smíšený sbor (SAB)


50 českých, moravských a slovenských lidových písní

pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a cappella (3 díly)
1972,1973,1975

Aven roma

6 cikánských písní pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a cappella
1989

durata: 7 min.

Čtyři moteta

na texty nejstarších českých chorálů, pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a cappella
1970

durata: 15 min.

Missa in RE

pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a varhany (latinsky, nebo česky)
1977

durata: 16 min.

Vydání: 2001.


Skladby pro mužský sbor


Zamilovaný

2 mužské sbor na moravskou lidovou poezii
1978,1998

durata: 5 min.

Dva mužské sbory na jihočeskou lidovou poezii

1985

durata: 4 min.

Mattona mia cara

madrigal na italský renesanční text
1976

durata: 5 min.

Ut omnes homines vivant humaniter

(pro mužský sbor) na latinský text J. Á. Komenského
1991

durata: 6 min.

Vydání: 1976 – jen pro smíšený sbor.

Poutník

3 mužské sbory na slova Rabíndranátha Tagora
1966,1999

durata: 13 min.

Memento

pro mužský sbor a klavír na latinský text Quinta Horatia Flacca
1985

durata: 4 min.

Tři jihočeské lidové písně

pro mužský sbor
1970

durata: 6 min.

Vydání: 1973.

Kolem Soběslavi

9 jihočeských lidových písní pro mužský sbor
1970,1991

durata: 23 min.

Dov'e quel Bambinelo

italská vánoční píseň pro mužský sbor
1992

durata: 3 min.

Vydání: 201.)

Dva staročeské chorály

pro mužský sbor
1994,1996

durata: 4 min.

Tři staročeské chorály

pro mužský sbor
1999

durata: 5 min.

Haec dies

pro tříhlasý sbor (T,T,B), varhany a tympány (nebo také s varhanami, tympány a smyčcovým orchestrem)
1995,1997

durata: 4 min.

Vydání: 1996 – jen se smíšeným sborem.

Missa clara

pro 2-3hlasý sbor (T,T,B), varhany a smyčcový Orchestr (nebo jen s varhanami), latinská
1993,1996

durata: 23 min.

Vydání: 1999 – pro sbor SSA.


Skladby pro ženský nebo dětský sbor


Hořec

3 čtyřhlasé sbory (S,S,A,A) na moravskou lidovou poezii
1977

durata: 6 min.

Lásky soužení

4 čtyřhlasé sbory (S,S,A,A) na jihočeskou lidovou poezii
1982

durata: 10 min.

Carmina

5 čtyřhlasých sborů (S,S,A,A) na latinské verše Ovidiovy, Horatiovy a Catullovy
1981

durata: 16 min.

Beata Dei Genitrix

pro čtyřhlasý sbor (S,S,A,A) a varhany (nebo pro sbor a cappella)
1994

durata: 3 min.

Dva sbory Antonína Dvořáka z cyklu "V přírodě"

pro čtyřhlasý bor (S,S,A,A)
1997

durata: 4 min.

Dva staročeské chorály

pro tříhlasý sbor (S,S,A)
1994,1996

durata: 4 min.

Tři staročeské chorály

pro tříhlasý sbor (S,S,A)
1997

durata: 5 min.

Dožínková

pro tříhlasý sbor (S,S,A) na slova lidové poezie
1999

durata: 3 min.

Vydání: 2001.)

Zvony

pro tříhlasý sbor (S,S,A) a cappella, nebo s klavírem, na slova J. Á. Komenského
1989

durata: 5 min.

Březen

pro 4hlasý sbor na slova Miroslava Červenky
1960

durata: 2 min.

Moravské písně

10 moravských lidových písní pro 3hlasý sbor (S,S,A) a violoncello (nebo jen pro sbor a cappella

durata: 2002

durata: 29 min.

Lidové písně z Podještědí

tři písně pro 3hlasý sbor (S,S,A)
1984

durata: 4 min.

Deset lidových písní z Čech, Moravy a Slovenska

pro 3-4hlasý sbor (S,S,A; S,S,A,A)
2000

durata: 17 min.

Aven roma

šest cikánských písní pro 3hlasý sbor (S,S,A)
1989

durata: 7 min.

Natale

tři baskické vánoční písně pro 3hlasý sbor (S,S,A)
1993

durata: 8 min.

Dvojzpěvy

pro dvojhlasý sbor (S,A) a klavír, na moravskou lidovou poezii
1979

durata: 9 min.

Vydání: 1. Panton, Praha 1981; 2. Alliance Publications, Fish Creek, WI. USA. 2001.

V Náměšti je hájek

pro dvojhlasý sbor (S,A) a klavír, na moravskou lidovou poezii
1979

durata: 4 min.

Vydání: 1. Panton,Praha 1981 – jako součást cyklu "Dvojzěvy", 2. Alliance Publications, Fish Creek, WI, 2001.

Šumavské pastorely

pro dvojhlasý sbor (S,A) a klavír na jihočeskou lidovou poezii
1985

durata: 7 min.

Ecce sacerdos magnus

pro dvojhlasý (nebo jednohlasý) sbor (S,A) a varhany
1992

durata: 3 min.

Vydání: 1996.

Exaudi nos, Domine

pro sólový baryton, 2hlasý sbor (S,A) a varhany
1998

durata: 5 min.

Vydání: 1999.

Miserere mei, Deus, Psalmus No. 56.

pro soprán, baryton, tříhlasý sbor (S,S,A) a varhany
2003

durata: 8:30 min.

Haec dies

pro 3hlasý sbor (S,S,A), varhany a tympány (nebo S varhanami, tympány a smyčcovým orchestrem)
1995,1997

durata: 4 min.

Vydání: 1996 – jen se smíšeným sborm.

Missa brevis

pro 2hlasý sbor (S,A) a varhany (nebo i s varhanami, 1 flétnou a smyčcovým orchestrem

durata: 2000

durata: 13 min.

Vydání: 2002.

Missa clara

pro 2-3hlasý sbor (S,S,A) a varhany (nebo i se smyčcovým orchestrem a varhanami)
1993,1996

durata: 23 min.

Vydání: 1999.

Missa in FA

pro sólový baryton a 3hlasý sbor (S,S,A) a cappella (nebo také s varhanami)
1998,2000

durata: 12 min.

Vydání: 1999.

Missa in Es – Rosenbergis

pro 4 sóla (S,A,T,B), 3hlasý sbor (S,S,A) a varhany
2001

durata: 20 min.

Jihočeská blatská svatba

kantáta pro dvojhlasý sbor (SA), sborová sóla, recitátora a klavír (nebo ad libitum ještě pro: keyboard - hlavně rejstříky: varhanní, vibraphonový, mg-pás s hlaholem zvonů a bicí nástroje: piatti, gran cassa, 2 tomtoms, tamburino, tamtam, triangolo, campana, campanetta, vibraphono, sonagli, claves, guiro, 2 temple blocks – všechny tyto bicí nástroje mohou být vynechány, nebo různě nahrazovány, např. nástroji orffovskými apod.)
2001

durata: 36 min.

Přišlo jsi k nám, Jezulátko

pásmo deseti českých a moravských vánočních koled, pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a varhany (nebo ad libitum ještě pro: keyboard – hlavně rejstříky: klavírní, vibraphonový, celestový, mg-pás s hlaholem půlnočních zvonů a pro bicí nástroje: piatti, gran cassa, tamb. picc., trgl, tamburino, 2 tomtoms, 3 temple blocks, claves, sonagli – všechny tyto nástroje mohou být jakkoliv nahrazovány, nebo přímo vynechány)

2002

durata: 17 min.

Svatba

kantáta pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a klavír na slova jihočeské lidové poezie
1980

durata: 35 min.


Skladby pro dětský sbor


Jarní kánony

10 kánonů na slova lidové poezie
1986

durata: 13 min.

Vydání: 2002.

Letní kánony

10 kánonů na slova lidové poezie
1997

durata: 13 min.

Podzimní kánony

10 kánonů na slova lidové poezie
1999

durata: 16 min.

Zimní kánony

10 kánonů na slova lidové poezie
1984

durata: 14 min.

Rozmarné kánony

10 kánonů na slova lidové poezie
1983

durata: 12 min.

Radost nad radost

7 dětských písní s klavírem (Texty: Jan Čarek)
1961

durata: 12 min.

Vydání: 1969.

Ráj domova

6 dětských písní s klavírem (Texty: Jan Čarek, František Hrubín, František Nechvátal)
1962

durata: 10 min.

Vydání: 1970.

Se zviřátky mezi řádky

5 dětských písní s klavírem (Texty: Václav Fischer)
1985

durata: 8 min.

Ze zelinářské zahrádky

7 dětských písní (Texty: Václav Fischer)
1987

durata: 15 min.

Ukolébavka

pro 2hlasý sbor a klavír na slova lidové poezie
1996

durata: 3 min.

Vstávej, slunce!

čtyři 2hlasé sbory s možným klavírním doprovodem (Texty: Jindřich Balík)
1978,1979

durata: 7 min.

Dřív než začne padat sníh

dva 2hlasé sbory s klavírem (Texty: Jindřich Balík)
1980

durata: 5 min.

Dobrý den!

čtyři 2hlasé dětské sbory s klavírem (Texty: Jiří Němec)
1954) (10 min.

Vydání: 1978.

Dobromysl

čtyři 2hlasé dětské sbory s klavírem na slova lidové poezie
1994

durata: 10 min.

Vydání: 2002.

Tři žerty

pro 2hlasý sbor a klavír (Texty: Jindřich Balík)
1995

durata: 7 min.

U kolotoče

dva 3hlasé sbory a cappella (Texty: Jindřich Balík)
1980

durata: 5 min.

Vydání: 2001.

Dětské sbory

čtyři 3hlasé sbory s možným klavírním doprovodem (Texty: Jiří Bursík)
1958, 1960

durata: 5 min.

Vydání: 1969.

Literatura a prameny

Laburda Jiří, in: Československý hudební slovník osob a institucí, díl 2., SHV, Praha 1965, str.1062-1063.

Laburda Jiří, in: Čeští skladatelé současnosti, Panton, Praha 1985, str. 170-171.

Laburda Jiří, in: Kdo je kdo, ročník 1994-1995, Praha 1994, str. 317.

Laburda Jiří, in: The Oxford Dictionary of Music, Second Edition (Michael Kennedy), Oxford University Press, Oxford 1994, str. 490. (Anglicky.)

Laburda Jiří, in: Baker's Biographical Dictionary of Musicians, Eighth Edition (Nicolas Slonimsky), G. Schirmer, Inc., New York 1992, str. 993. (Anglicky.)

Jiří Laburda, Laburda-Werke-Verzeichnis LabWV, herausgegeben von Wolfgang G. Haas, Wolfgang G. Haas-Musikverlag, Köln 2001, 130 stran. (Německy.)

Bělogrudow Oleg: Russko-češskije svjazi Prikamja – Perepiska V. P. Cyganova s J. Laburdoj, Perm 1991, 96 stran. (Rusky.)

Jiří Laburda, in: Contemporains, Compositeurs-Oeuvers-Enseignements, Gérard Billaudot, Paris 1988, str. 36. (Francouzsky.)

Červinková Blanka: Jiří Laburda, Český hudební fond, Praha 1987, 19 stran. (Česky, anglicky, německy, rusky.)

Jiří Laburda: Skladby z let 1984-1990 a nová vydání staršíc skladeb, Český hudební fond, Praha 1990, 4 strany. (Česky, anglicky.)

Jiří Laburda, in: Percussion around the world, Journal: Percussive Notes, Volume 18, Number 1, Fall 1979, str. 14. (Anglicky.)

Fiala Jaroslav: Skladatelské vyznání J. Laburdy, Brno, časopis Opus musicum, Number 10/1989, str. 316-318.

Kolář Jiří: Jiří Laburda, Praha, časopis Cantus, č. 3/1994, str. 37-40.

Strejc Zdeněk: Paní Isoldi a slečna Dorabella na návštěvě v Iowě, Praha, Zprávy DILIA, č. 2/1994, str. 22-23.

Wimmer Jaroslav: Jiří Laburda na Soběslav nezapomíná, Tábor, deník Táborské listy, č. 76/IV, 30. března 1995, str. 10.

Mlejnek Karel: Jiří Laburda is 65, Praha, časopis Czech Music 1996, č. 3/1996, str. 5. (Anglicky.)

Catalogue Nouveautés 1996-1997, Éditions Max Eschig, Paris 1997, strany 12-17, 38-43, 70-71, 77-79. (Francouzsky.)

Pekáriková Dagmar: Dr. Jiří Laburda – hudební skladatel Soběslav, časopis Soběslavská Hláska, č. 2/VI, 1996, str. 4.

Pekáriková Dagmar: Bilancování tvůrčí práce, Soběslav, časopis Soběslavská Hláska, č. 12/VIII, 1999, str. 17.

Nedělka Michal: Mše v soudobé české hudbě – Jiří Laburda, část I a a II, Praha, časopis Cantus, č. 3/1999, str. 12-17 + příloha str. 1-4; č. 4/1999, str. 11-15 + příloha str. 1-5.

Nedělka Michal: K sedmdesátinám Jiřího Laburdy, Praha, časopis Hudební výchova, č. 1/2001, str. 12-13.

Fencl Jaroslav: Velké životní výročí Jiřího Laburdy, Soběslav, časopis Soběslavská Hláska, č. 4/2001, str. 8.

Kocourková Jiřina: Dr. Jiří Laburda – hudební skladatel, Soběslav, časopis Soběslavská Hláska, č. 4/2001, str. 8-9.

Wimmer Jaroslav: Srozumitelná hudba se šíří z partitur Jiřího Laburdy, Tábor, deník Táborské listy, 3. dubna 2001, str.15.

Bílek Otakar: Laburdovy skladby vyšly na dvacítce cédéček, České Budějovice, deník Českobudějovické listy, 21. dubna, 2001, str.14.

Douša Eduard: Skladatel Jiří Laburda slavil 70 let, Praha, časopis Cantus, č. 2/2001, str. 25-16.

Drábek Václav: Mít co dát. – Se skladatelem Jiřím Laburdou o hudbě, o životě a o komponování, Brno, časopis Opus musicum, č. 5/2001, str. 29-34.

Jaký bude podle vašeho názoru vývoj vážné hudby v 21. století, skladatelská anketa, časopis Rytmus, roč. XI., sezona 2001/2002, č. 1, str. 12.

Fencl Jaroslav: Soběslavské Vánoce, Soběslav, časopis Soběslavská Hláska, č. 2/2002, str. 10.

Kocourková Jiřina: Skladatel Jiří Laburda o hudbě a zpěvu, Soběslav, časopis Soběslavská Hláska, č. 5/2002, str. 13.

Kocourková Jiřina: Soběslavské zvony, časopis Soběslavská Hláska, č. 12/2002, str. 13.

Šifra –jk- (Jiřina Kocourková): Zpěv o domově, časopis Soběslavská Hláska, č.2/2004, str. 9.

Šifra pw: Jiří Laburda: Lontano LabWV 162, časopis Musica sacra, Heft 2/1999, Seite 124. (Německy.)

Šifra pw: Jiří Laburda: Serenade in D, časopis Musica sacra, Heft 2/1999, Seite 125. (Německy.)

Šifra pw: Jiří Laburda: Terzetto LabWV 78 für 2 Trompeten in B/C und Orgel, časopis Musica sacra, Heft 4/1999, Seite297. (Německy.)

Šifra ewe: Jiří Laburda: Missa clara für Frauen-, oder Kinderchor, Orgel und Streichorchester, časopis Musica sacra, Heft 4/1999, Seiten 298-299. (Německy.)

Dušek Bohumil: Jiří Laburda, Ein junger Tschechischer Komponist, Praha 1971, rkp. 11 stran. (Německy.)

Dušek Bohumil: Jiří Laburda, Concerto per pianoforte e orchestra, Praha 1971, rkp. 2 strany. (Německy.)

Dušek Bohumil: Jiří Laburda, Kasace per clarinetto, tromba e corno, Praha 1971, rkp. 2 strany. (Německy.)

Dušek Bohumil: Jiří Laburda, Glagolitica, Praha 1976, rkp. 4 strany. (Německy.)

Dušek Bohumil: Diatonická harmonie Jiřího Laburdy, Praha 1977, 4 strany.

Krasnova Ol'ga Borisovna: V zerkale Vltavy. – Zametki o sextete Irži Laburdy Pražskije mosty, Saratov 1983, rkp. 3 strany. (Rusky.)

Kalašnik Pavel Pavlovič: Čechoslovackij kompozitor Irži Laburda, Charkov 1987, rkp. 7 stran. (Ukrajinsky.)

Kašpar Radomil: Jiří Laburda – život a dílo, Teplice, Konzervatoř 1987, rkp. 80 stran.

Adámková Jana: Skladatelský portrét Jiřího Laburdy, Olomouc, Filozofická Fakulta Palackého University 1995, rkp. 84 stran.

Novák Radomil: Komplexní rozbor mše Jiřího Laburdy "Missa sistina", Ostrava, Pedagogická Fakulta Ostravské University 1997, rkp. 96 stran.

Hlubučková Adéla: Jiří Laburda – portrét hudebního skladatele, Praha, Pražská konzervatoř 1999, rkp. 60 stran.

Saláková Leona: Dvě mše Jiřího Laburdy z pohledu učitele a sbormistra, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 2003, rkp. 83 stran.

Jambor Rostislav: Sonáta pro trombón v díle českých skladatelů 20. století, Praha, Akademie múzických umění 1997, rkp. 51 stran (o Laburdovi str. 24-27).

Nohýnková Jana: Vítězslav Nezval v tvorbě českých skladatelů, Praha, Pedagogická fakulta U.K. 1997, rkp. 94 + 24 stran (o Laburdovi str. 50-54).

Michálek Roman: Česká sborová duchovní tvorba pro děti a mládež, Praha, Pedagogická fakulta U.K. 1999, rkp. 101 + 7 stran (o Laburdovi str. 66-68).

Bystřická Tereza: Současná tvorba pro dívčí pěvecké sbory, Praha, Pedagogická fakulta U.K. 1999, rkp. 99 stran (o Laburdovi str. 58-60).


Internet:

Hudební informační středisko, Praha (www.musica.cz/comp/laburda)

Nakladatelství Wolfgang G. Haas, Köln. SRN (www.Haae-Koeln.de/laburda)

Nakladatelství Aliance Publications, Fish Creek, WI. USA (www.apimusic.org/laburda)

Doplňkové informace na světovém vyhledávači Google, heslo: laburda.jiriPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)